AV

Algemene voorwaarden

(De volgende AV bevatten ook juridische informatie over uw rechten op grond van de regelgeving inzake op afstand gesloten overeenkomsten en elektronische handel).

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden (AV) gelden voor alle leveringen van Elbenwald GmbH (hierna: Elbenwald) aan consumenten conform § 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB). Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

2. Tijdstip van sluiting van het contract

De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om te bestellen. Fouten voorbehouden.
Door op de knop "Bestellen" te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de op de bestelpagina vermelde goederen. De koopovereenkomst komt tot stand wanneer wij uw bestelling accepteren door direct na ontvangst van uw bestelling een orderbevestiging per e-mail te sturen.
De tekst van het contract wordt niet door ons opgeslagen en kan niet worden opgevraagd nadat het bestelproces is voltooid. U kunt de bestelgegevens echter direct na het plaatsen van de bestelling afdrukken.

3. Wees een goed mens

Door deze TOS te accepteren, stem je er verder mee in een goed persoon te zijn. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, gedrag zoals het volgende: Wees beleefd. Gebruik niet te veel uitroeptekens of vraagtekens in geschreven gesprekken. Of zelfs hoofdletters!!!!!!1111ezelf. Houd de deur open voor anderen. Tenzij de persoon in kwestie nog heel ver weg is, in dat geval zou het vasthouden van de deur je alleen maar opjagen. Vind iets dat je gelukkig maakt en blijf trouw aan dat ding, ongeacht wat anderen ervan vinden. Tenzij je passie een negatieve invloed heeft op anderen. Let op je onderbuikgevoel en negeer nooit wat "gezond verstand" wordt genoemd. Stop niet alleen aan het einde van een roltrap. Gooi je afval in de vuilnisbak, niet op de vloer. Kijk niet alleen op je mobiele telefoon als je met vrienden/kennissen aan tafel zit. Gebruik slechts één parkeerplaats met je auto, motor, bezem of ander vervoermiddel, niet twee. Luister naar andere mensen. Praat niet over de moeders of vaardigheden van andere spelers in online multiplayer duels, het gaat om plezier hebben, niet om winnen. Zet je tas niet op de stoelen in het openbaar vervoer. Kom op voor de rechten van huiselven. En ook al zegt de etiquette iets anders: wens niesters "beterschap" in plaats van te wachten tot ze zich verontschuldigen. Probeer van de wereld een betere plek te maken.

4. Prijzen en verzendkosten

De aangeboden prijzen zijn brutoprijzen en zijn inclusief wettelijke btw en plus verzendkosten. De btw wordt apart op de factuur vermeld. De overeengekomen prijzen gelden af het door Elbenwald gekozen leveringsmagazijn. Voor verpakking en verzending binnen Duitsland brengt Elbenwald een vast bedrag van EUR 4,90 of binnen Europa EUR 10,- in rekening. Voor zendingen met een grotere lengte, zoals zwaarden of bogen, berekenen wij een vaste toeslag van 5,00 EUR. Je wordt over de toeslag geïnformeerd op de detailpagina van het desbetreffende artikel.

5. Levering

De levertijd binnen Duitsland is 1 tot 3 werkdagen, voor zendingen naar het buitenland 4 tot 7 werkdagen. Voor omvangrijke goederen kan de levertijd oplopen tot 14 dagen. Afwijkende levertijden geven we aan op de betreffende productpagina. Je gaat ermee akkoord dat we je een e-mail sturen met trackinginformatie voor je zending.

6. Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste artikel in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Elbenwald GmbH - Retouren, Am Seegraben 9-10, 03051 Cottbus, Duitsland, Tel.: +49-355-121010, Fax: +49-355-1210199, info@elbenwald.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch op onze website invullen en verzenden. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping.
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.
U moet de goederen onverwijld aan ons terugzenden of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de annulering van dit contract. Aan de termijn is voldaan als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt. Bij retourzendingen vanuit Duitsland dragen wij de kosten voor het terugzenden van de goederen, anders draagt u de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Elbenwald tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Opdrachtgever zal Elbenwald onverwijld op de hoogte stellen indien de rechten van Elbenwald op de geleverde zaken door beslaglegging of andere maatregelen van derden worden aangetast of in gevaar komen, onder toezending van een kopie van het proces-verbaal van beslaglegging en alle overige voor een verzet tegen beslaglegging benodigde stukken met de verzekering dat of in hoeverre de in beslag genomen zaken identiek zijn aan de geleverde zaken. Bovendien moet de klant de beslagleggende schuldeiser of andere derden onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van het eigendomsrecht van Elbenwald. Ook voordat de gewaarborgde vorderingen volledig zijn voldaan, is Elbenwald verplicht de haar toekomende zekerheden op verzoek geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van alle zekerheden 110 % van de gewaarborgde vorderingen niet slechts tijdelijk overschrijdt.

8. Garantie

Op alle goederen uit onze winkel zijn de wettelijke garantierechten van toepassing.

9. Betaling per factuur

Wij bieden kopen op rekening als betalingsoptie. Bij betaling op rekening hoef je nooit je rekeninggegevens op te geven en betaal je pas wanneer je de goederen hebt ontvangen.
Bij de betaalmethode op factuur is levering op een afleveradres dat afwijkt van het factuuradres niet mogelijk. We vragen je begrip hiervoor.
Bij kopen op rekening ontvang je altijd eerst de goederen en heb je altijd een betalingstermijn van 14 dagen na facturering. De factuur wordt je per e-mail toegestuurd op het moment dat de goederen worden verzonden.
Wij controleren en evalueren uw gegevens en wisselen, als daar een gegronde reden voor is, gegevens uit met andere bedrijven en kredietbureaus (kredietbeoordeling). Als uw kredietwaardigheid niet gewaarborgd is, kunnen wij u de betaalwijze van de factuur weigeren en hebt u de mogelijkheid om alternatieve betaalwijzen te gebruiken. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden niet doorgegeven aan derden voor reclamedoeleinden.
Voor aankopen op factuur of in termijnen gelden aanvullende voorwaarden van onze serviceprovider.

U kunt onze klantenservice ma-vr van 09:00 tot 19:00 uur bereiken onder het telefoonnummer: +49(0)355 12 10 10.

10. Federatie voor Elfenrechten

Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden word je automatisch lid van de Federatie voor Elfenrechten (B.ELFE.R) en stem je ermee in om naar eer en geweten altijd en overal op te komen voor de rechten van huiselven. Stuur het eenmalige lidmaatschapsgeld van twee sicks per uil naar:
Elbenwald GmbH
Afdeling voor alles wat met magie te maken heeft

Platform voor online geschillenbeslechting

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
De Europese Unie heeft een onlineplatform ("ODR-platform") opgericht voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen. Het ODR-platform is bedoeld als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit onlineverkoopovereenkomsten. Het platform is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr. Geschillenbeslechting voor consumenten in overeenstemming met de Wet Geschillenbeslechting voor Consumenten (VSBG):
In principe zijn we niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

WhatsApp Chat starten